Vad gör kommunerna?

Vad gör kommunerna?

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

GÖTEBORG

Göteborg stad har utarbetat en plan mot rasism 2020–2023, som syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och nationella strategier och planer

– ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism,

– skapa förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör.

> Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 (folder)

> Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 - Handlingsplan

> Levande historia i Göteborg arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans.

Här hittar du Göteborgs Stads material kopplat till skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag

 

MALMÖ

Följ med på historielektion på St Petri gymnasium i Malmö

Nya verktyg hjälper Malmös lärare undervisa om Israel-Palestina

Artikel av Bernard Mikulic, SVT Skåne 2022-11-01


Nytt stödmaterial till lärare om Israel och Palestina-frågan

Pedagogisk inspiration har tagit fram ett omfattande stödmaterial för hur lärare kan lyfta Israel–Palestina-frågan i klassrummet. Genom att använda bland annat relationell pedagogik och så kallat multiperspektiv får professionen verktyg att hantera svåra frågor tillsammans med eleverna.

Skribent: Red. Pedagog Malmö

Läs mer här


Malmö delar en didaktisk resurs: Resursmaterial: Israel–Palestina

Israel-Palestinafrågan är en laddad och ibland svår fråga att hantera i undervisningssituationer och i andra situationer i skolan där frågan kan komma upp. Det här är ett material som riktar sig såväl till dig som undervisar om konflikten som till dig som på andra sätt kan behöva stöd i hur du ska hantera konflikten i skolan.

> Resursmaterial: Israel–Palestina

Skribenter: Björn Westerström, Mirjam Katzin,Rebecca Stucker samt

Anders Persson, lektor vid Linnéuniversitetet och forskare med Israel–Palestina-konflikten som expertområde


PEDAGOG MALMÖ

Utveckla din undervisning om antisemitism

I den här föreläsningen får du några ingångar till att förstå antisemitism i skolans vardag samt reflektera över hur du kan utveckla din undervisning och förståelse.

Mirjam Katzin är doktor i juridik och arbetar sedan 2020 som samordnare mot antisemitism på Pedagogisk inspiration.

Temabloggen Kibitz – om att stärka det judiska minoritetsskapet och motverka antisemitism

En temablogg för att utbilda skolpersonal samt stärka arbetet för judisk identitet och motverka antisemitism i Malmö.

Att undervisa om antisemitism – "Känslan av ett vi är viktig"

Björn Westerström har aldrig varit rädd för att testa nya vägar för att variera sin undervisning och för att nå eleverna på St Petri skola i Malmö. Björn har skrivit lärarhandledningarna till vår film När rösterna tystnar.

Lyssna på Fredrik Thunbergs intervju med Björn i Pedagog Malmös podd.

> Björn Westerström om att undervisa om antisemitism 2022-03-30

Undervisning om konflikten Israel och Palestina

> Fortbildningsdag: undervisning om konflikten Israel och Palestina 

Den 24 januari 2022 hölls en digital fortbildning om hur lärare kan förhålla sig didaktiskt och pedagogiskt till konflikten mellan Israel och Palestina.

Skribent: Björn Westerström, gymnasielärare St Petri skola, Malmö stad

Nationella minoriteter

> Nationella minoriteter i svensk skola

Att undervisa om nationella minoriteter tillhör de centrala kunskapsmålen i alla skolformer och anses vara ett viktigt sätt att kompensera för det historiska och nuvarande förtryck som de personer som tillhör de nationella minoriteterna har utsatts för i Sverige. 

Skribent: Mirjam Katzin, samordnare mot antisemitism, Pedagogisk inspiration, Malmö stad


Malmö stad har under hösten 2020 undersökt förekomsten av antisemitism och förutsättningarna för judiskt liv i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Resultatet presenteras i rapportenSkolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, tillsammans med en forskningsöversikt och förslag på åtgärder framåt.

Rapportens målsättning är att, utifrån kunskap och forskning, identifiera problem och behov i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med dessa frågor i utbildningen. Studien består av intervjuer med skolpersonal och judiska barn och unga i Malmö, vilket kompletteras med en skolpersonalenkät utförd i några av Malmös grundskolor och gymnasier, samt en forskningsöversikt.

Undersökningen och rapporten är en del av en samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Judiska Församlingen i Malmö. Författare till rapporten är Mirjam Katzin. (Februari 2021)


> Så ska skolan bli en trygg plats utan rasism  2021-10-11

> Malmö stads arbete mot antisemitism  2021-03-10

> Arbetet mot antisemitism i skolor tar ny fart i höst 2021-06-21

> Antisemitismen i Malmös skolor – hur ser den ut och vad kan vi göra åt den? 2021-03-10

> Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap 2021-02


STOCKHOLM

Juni 2022

Antisemitismen i Stockholms skolor

Den här rapporten är en del av ett mer omfattande arbete inom Stockholm stad att motverka antisemitism. I rapporten undersöks förekomsten av antisemitism i Stockholms grundskolor och gymnasieskolor samt hur skolpersonal och judiska elever upplever antisemitismen som ett problem i skolmiljön.

Följande tre huvudsakliga problemområden och utmaningar ringas in:

  • Skolpersonalens kunskapsluckor avseende antisemitismens uttryckssätt
  • Arbetet med antisemitism relaterat till Förintelsen. Undervisningen sker ofta i en jämförande kontext där antisemitism som förklaringsgrund till Förintelsen ofta faller bort.
  • Det antisemitiska språkbruket i skolan. En oförståelse för det språkbruk som används samt dess effekter.

Läs rapporten här.