Vad gör kommunerna?

Vad gör kommunerna?

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

GÖTEBORG

Göteborg stad har utarbetat en plan mot rasism 2020–2023, som syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och nationella strategier och planer

– ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism,

– skapa förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör.

> Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 (folder)

> Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 - Handlingsplan

> Levande historia i Göteborg arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans.

Här hittar du Göteborgs Stads material kopplat till skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag

 

MALMÖ

Malmö stad har under hösten 2020 undersökt förekomsten av antisemitism och förutsättningarna för judiskt liv i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Resultatet presenteras i rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, tillsammans med en forskningsöversikt och förslag på åtgärder framåt.

Rapportens målsättning är att, utifrån kunskap och forskning, identifiera problem och behov i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med dessa frågor i utbildningen. Studien består av intervjuer med skolpersonal och judiska barn och unga i Malmö, vilket kompletteras med en skolpersonalenkät utförd i några av Malmös grundskolor och gymnasier, samt en forskningsöversikt.

Undersökningen och rapporten är en del av en samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Judiska Församlingen i Malmö. Författare till rapporten är Mirjam Katzin. (Februari 2021)


PEDAGOG MALMÖ

Temabloggen Kibitz – om att stärka det judiska minoritetsskapet och motverka antisemitism

En temablogg för att utbilda skolpersonal samt stärka arbetet för judisk identitet och motverka antisemitism i Malmö.

Att undervisa om antisemitism – "Känslan av ett vi är viktig"

Björn Westerström har aldrig varit rädd för att testa nya vägar för att variera sin undervisning och för att nå eleverna på St Petri skola i Malmö. Björn har skrivit lärarhandledningarna till vår film När rösterna tystnar.

Lyssna på Fredrik Thunbergs intervju med Björn i Pedagog Malmös podd.

> Björn Westerström om att undervisa om antisemitism 2022-03-30

Undervisning om konflikten Israel och Palestina

> Fortbildningsdag: undervisning om konflikten Israel och Palestina 

Den 24 januari 2022 hölls en digital fortbildning om hur lärare kan förhålla sig didaktiskt och pedagogiskt till konflikten mellan Israel och Palestina.

Skribent: Björn Westerström, gymnasielärare St Petri skola, Malmö stad

Nationella minoriteter

> Nationella minoriteter i svensk skola

Att undervisa om nationella minoriteter tillhör de centrala kunskapsmålen i alla skolformer och anses vara ett viktigt sätt att kompensera för det historiska och nuvarande förtryck som de personer som tillhör de nationella minoriteterna har utsatts för i Sverige. 

Skribent: Mirjam Katzin, samordnare mot antisemitism, Pedagogisk inspiration, Malmö stad


> Så ska skolan bli en trygg plats utan rasism  2021-10-11

> Malmö stads arbete mot antisemitism  2021-03-10

> Arbetet mot antisemitism i skolor tar ny fart i höst 2021-06-21

> Antisemitismen i Malmös skolor – hur ser den ut och vad kan vi göra åt den? 2021-03-10

> Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap 2021-02


STOCKHOLM

Juni 2022

Antisemitismen i Stockholms skolor

Den här rapporten är en del av ett mer omfattande arbete inom Stockholm stad att motverka antisemitism. I rapporten undersöks förekomsten av antisemitism i Stockholms grundskolor och gymnasieskolor samt hur skolpersonal och judiska elever upplever antisemitismen som ett problem i skolmiljön.

Följande tre huvudsakliga problemområden och utmaningar ringas in:

  • Skolpersonalens kunskapsluckor avseende antisemitismens uttryckssätt
  • Arbetet med antisemitism relaterat till Förintelsen. Undervisningen sker ofta i en jämförande kontext där antisemitism som förklaringsgrund till Förintelsen ofta faller bort.
  • Det antisemitiska språkbruket i skolan. En oförståelse för det språkbruk som används samt dess effekter.

Läs rapporten här.


Stadsledningskontoret fick i juni 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen att fram en kartläggning av antisemitism i skolan. Att kartlägga förekomsten av antisemitism i förskolan och skolan är ett bra första steg för att inventera hur problembilden ser ut hos barn och elever i Stockholms stad. Därefter behöver staden ta fram en långsiktig handlingsplan som kan stötta förskolorna och skolorna i sitt arbete mot rasism och antisemitism. Politikerna har ett ansvar att säkerställa att skolledningar och lärare ges rätt verktyg och kompetens för att hantera den här typen av frågor.

> Stockholm Stad Sammanträdesprotokoll nr 6/2021 2021-06-17 s. 38 §18.