Vad gör kommunerna?

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

ANTISEMITISM

VAD GÖR KOMMUNERNA?

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

GÖTEBORG

Göteborg stad har utarbetat en plan mot rasism 2020–2023, som syftar till att utifrån internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, lagstiftning och nationella strategier och planer

– ta ett samlat grepp kring stadens arbete mot rasism,

– skapa förutsättningar för staden att uppmärksamma rasism och förflytta positionerna mot en stad fri från rasism som arbetsgivare, servicelämnare och demokrati- och samhällsaktör.

> Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 (folder)

> Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 2020–2023 - Handlingsplan

> Levande historia i Göteborg arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans.

Här hittar du Göteborgs Stads material kopplat till skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag

 

MALMÖ

Malmö stad har under hösten 2020 undersökt förekomsten av antisemitism och förutsättningarna för judiskt liv i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Resultatet presenteras i rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap, tillsammans med en forskningsöversikt och förslag på åtgärder framåt.

Rapportens målsättning är att, utifrån kunskap och forskning, identifiera problem och behov i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med dessa frågor i utbildningen. Studien består av intervjuer med skolpersonal och judiska barn och unga i Malmö, vilket kompletteras med en skolpersonalenkät utförd i några av Malmös grundskolor och gymnasier, samt en forskningsöversikt.

Undersökningen och rapporten är en del av en samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Judiska Församlingen i Malmö. Författare till rapporten är Mirjam Katzin. (Februari 2021)


> Så ska skolan bli en trygg plats utan rasism  2021-10-11

> Malmö stads arbete mot antisemitism  2021-03-10

> Arbetet mot antisemitism i skolor tar ny fart i höst 2021-06-21

> Antisemitismen i Malmös skolor – hur ser den ut och vad kan vi göra åt den? 2021-03-10

> Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap 2021-02


STOCKHOLM

Stadsledningskontoret fick i juni 2021 i uppdrag av kommunstyrelsen att fram en kartläggning av antisemitism i skolan. Att kartlägga förekomsten av antisemitism i förskolan och skolan är ett bra första steg för att inventera hur problembilden ser ut hos barn och elever i Stockholms stad. Därefter behöver staden ta fram en långsiktig handlingsplan som kan stötta förskolorna och skolorna i sitt arbete mot rasism och antisemitism. Politikerna har ett ansvar att säkerställa att skolledningar och lärare ges rätt verktyg och kompetens för att hantera den här typen av frågor.

> Stockholm Stad Sammanträdesprotokoll nr 6/2021 2021-06-17 s. 38 §18.