Demokrati

Värdet av demokrati

Demokrati är en styrelseform där makten ligger hos folket, där medborgarna har rätt att delta i beslutsfattandet och där de har grundläggande rättigheter och friheter. Det finns flera värden som är förknippade med demokrati och som gör den till en viktig och önskvärd form av styrning. Här är några av de viktigaste värdena:

  • Individuell frihet: Demokrati skyddar och främjar individens rättigheter och friheter. Medborgare har rätt till yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och andra grundläggande rättigheter. Individer kan uttrycka sina åsikter, delta i politiska processer och påverka beslutsfattandet.
  • Respekt för mänskliga rättigheter: Demokratiska system bygger på principen om att alla människor är födda fria och lika i värde. Demokrati erkänner och skyddar mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv, frihet, integritet, utbildning och rättvisa. Genom att garantera dessa rättigheter skapar demokratin en grundläggande ram för människors värdighet och välbefinnande.
  • Rättssäkerhet och rättvisa: I en demokrati finns det en oberoende rättslig struktur som skyddar medborgarnas rättigheter och ser till att rättvisa råder. Domstolar och rättsväsendet är fristående från den verkställande makten och kan hålla regeringen ansvarig för sina handlingar. Alla individer har rätt till en rättvis rättegång och lika behandling inför lagen.
  • Maktbalans och ansvarsutkrävande: Demokratiska system innebär en fördelning av makten mellan olika institutioner och mellan de styrande och medborgarna. Genom val och politisk ansvarsskyldighet kan medborgarna påverka beslutsfattandet och kräva att deras valda representanter agerar i deras intresse. Detta bidrar till att förhindra missbruk av makt och korruption.
  • Fred och stabilitet: Demokratier har en tendens att vara mer fredliga och stabila än auktoritära regimer. Genom att tillåta fredliga politiska övergångar och främja dialog och förhandlingar kan demokratier minska risken för konflikter och våldsamheter. Dessutom har demokratier en tendens att samarbeta mer med varandra och ingå i internationella samarbeten för att främja fred och säkerhet.
  • Samhällsutveckling och välstånd: Demokratiska system främjar öppenhet, offentlig debatt och deltagande. Genom att involvera medborgarna och utnyttja den samlade erfarenheten i samhället kan demokratier fatta välgrundade och informerade beslut.

Demokrati är inte bara en politisk struktur utan också en livsstil som uppmuntrar respekt för andras rättigheter och åsikter och tar hänsyn till allas välstånd och utveckling. Genom demokrati kan vi skapa ett mer rättvist och inkluderande samhälle för alla människor.

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

Historisk bakgrund

Politisk frihet är inte en självklarhet. Rättigheter kan avskaffas om de inte försvaras. Demokratin måste ständigt skyddas.  Särskilt sårbara är demokratier i stunder av ekonomisk kris och social oro då fattigdom och oro för framtiden kan göra människor påverkbara för odemokratiska tankar.

Hur utvecklades Tyskland från det att Hitler kommit till makten fram tills demokratin var helt avskaffad och judarna utestängdes från den tyska gemenskapen (1933–1939)? Du finner ett axplock av händelserna under dessa år i vårt pedagogiska material om Värdet av demokrati.


Fakta om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter som alla människor föds med, oavsett kön, ras, nationalitet, religion eller någon annan faktor. Dessa rättigheter anses vara universella, odelbara och oåterkalleliga.

Mänskliga rättigheter inkluderar rätten till liv, frihet och säkerhet, rätten till lika behandling under lagen, rätten till en rättvis rättegång, rätten till yttrandefrihet och religionsfrihet, rätten till utbildning och arbete, rätten till sjukvård och socialt skydd, och många andra rättigheter.

Mänskliga rättigheter skyddas av internationell lagstiftning, inklusive FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och andra internationella instrument som konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessutom är de flesta länder skyldiga att skydda mänskliga rättigheter genom sin nationella lagstiftning och sin konstitution.

I Sverige är regeringen ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna efterlevs. De ingår i folkrätten och reglerar förhållandet mellan staten och individen.

Regeringens Mål för demokrati och mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk rättsstat. Omvänt vet vi att demokratiska beslutsprocesser och en fungerande och rättssäker stat förstärker skyddet för de mänskliga rättigheterna.


Lärarhandledning för gymnasieskolan

Utrikesdepartementets landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

För att stödja och bredda det arbete som redan pågår i skolor över hela landet om frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har UD utarbetat denna lärarhandledning för gymnasiet med korta bakgrundstexter, länkar och exempel på frågeställningar att diskutera i klassrummet.

Lärarhandledning för gymnasieskolan


FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

Denna skrift innehåller den svenska översättningen av den allmänna förklaringen, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter med dess första fakultativa protokoll, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och den senast tillkomna konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter


En stark demokrati

Statens offentliga utredningar

Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat

Betänkande av kommittén Nationell satsning på medie och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

SOU 2020:56 

Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara

I denna demokratistrategi belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken. 

Undervisningsmaterial för gymnasieskolan kring mänskliga rättigheter och demokrati

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60–120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.


Europeiska unionen och Europarådet

Europeiska unionen och Europarådet har utarbetat ett utbildningspaket för lärare om kontroversiella frågor. I Europarådets nätverk Education for Democratic Citizenship/Human Rights Education (EDC/HRE) arbetar Sverige tillsammans med andra medlemsländer för att implementera Europarådets stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och i mänskliga rättigheter (antagen 2010).

 

Undervisa om kontroversiella frågor

Om att verka i spänningsfält. Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE). Ett utbildningspaket för lärare.

Hantera kontroversiella frågor

Om att utveckla strategier för att hantera spänningsfält och undervisningen om kontroversiella frågor i skolan. Ett verktyg för skolans ledning och seniora ledare.


Prata demokrati

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ett nytt utbildningsmaterial om demokrati för gymnasieskolan.

Utbildningsmaterialet innehåller följande tre delar:

  • En manual för skolledare om demokrati, mänskliga rättigheter, kontroversiella frågor och Skolval. Manualen kan användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat.
  • De två andra delarna riktar sig till lärare på gymnasieskolans särskoleprogram respektive yrkesutbildningsprogram. De syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det sker främst genom olika former av övningar där eleverna tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i olika frågor.

Materialet är kostnadsfritt och kan laddas ner i pdf-format från www.mucf.se.