Demokrati

Värdet av demokrati

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

Politisk frihet inte är en självklarhet. Rättigheter kan avskaffas om de inte försvaras. Demokratin måste ständigt skyddas.  Särskilt sårbara är demokratier i stunder av ekonomisk kris och social oro då fattigdom och oro för framtiden kan göra människor påverkbara för odemokratiska tankar.

Hur utvecklades Tyskland från det att Hitler kommit till makten fram tills demokratin var helt avskaffad och judarna utestängdes från den tyska gemenskapen (1933–1939)? Nedan finner du ett axplock av händelser under dessa år. Fler händelser finns i vårt pedagogiska material om värdet av demokrati.

1933

 • Hitler utses till ledare. I regeringen finns bara två andra nazistiska ministrar.
 • Gestapo (den hemliga polisen) får arrestera vem de vill utan att behöva genomgå domstolsprövning.
 • Yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet dras in.
 • Oppositionspartierna upplöses och nazistpartiet är det enda politiska partiet i Tyskland (maj).

1934

 • Hitler utropar sig till ledare (president) samtidigt som han är ledare för regeringen,
 • Första vågen av massarrestering av homosexuella män i hela Tyskland.

1935

 • I Nürnberglagarna definieras vem som är del av den tyska rasgemenskapen och därigenom är tysk medborgare.
 • Skyltar med ”Judar är inte välkomna” sätts upp över hela Tyskland.

1936

 • Hitler låter sina trupper gå in i Rhenlandet. 
 • Även om Hitler nu brutit mot Versaillesfördraget vidtar inte det internationella samfundet några åtgärder.

1937

 • Judisk egendom registreras av myndigheterna.
 • Jehovas vittnen vägrar säga ”Heil Hitler” eller att gå med i armén. De förlorar sina jobb, sina medborgerliga rättigheter och pensioner. Många skickas till koncentrationsläger.

 1938

 • Judar måste ha den röda bokstaven J stämplad i sina pass.
 • Kristallnatten eller novemberpogromen 9–10 november. 

1939

 • 1 september 1939 går Tyskland till angrepp mot Polen.

Läs mer i vårt pedagogiska material


En stark demokrati

> Det demokratiska samtalet i en digital tid – Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat

Betänkande av kommittén Nationell satsning på medie och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

SOU 2020:56 

> Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara

I denna demokratistrategi belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken. 


FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

Denna skrift innehåller den svenska översättningen av den allmänna förklaringen, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter med dess första fakultativa protokoll, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och den senast tillkomna konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


> FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter

Fakta om mänskliga rättigheter

Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige.

> Vad är mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

> Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk rättsstat. Omvänt vet vi att demokratiska beslutsprocesser och en fungerande och rättssäker stat förstärker skyddet för de mänskliga rättigheterna.


Raoul Wallenberg Academy

UNDERVISNINGSMATERIAL FÖR GYMNASIESKOLAN KRING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60–120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.


Europeiska unionen och Europarådet

Europeiska unionen och Europarådet har utarbetat ett utbildningspaket för lärare om kontroversiella frågor. I Europarådets nätverk Education for Democratic Citizenship/Human Rights Education (EDC/HRE) arbetar Sverige tillsammans med andra medlemsländer för att implementera Europarådets stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och i mänskliga rättigheter (antagen 2010).

 

> Undervisa om kontroversiella frågor

Om att verka i spänningsfält. Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (EDC/HRE). Ett utbildningspaket för lärare.

> Hantera kontroversiella frågor

Om att utveckla strategier för att hantera spänningsfält och undervisningen om kontroversiella frågor i skolan. Ett verktyg för skolans ledning och seniora ledare.

PRATA DEMOKRATI

Ett nytt utbildningsmaterial för gymnasieskolan.

Utbildningsmaterialet innehåller följande tre delar:

 • En manual för skolledare om demokrati, mänskliga rättigheter, kontroversiella frågor och Skolval. Manualen kan användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat.
 • De två andra delarna riktar sig till lärare på gymnasieskolans särskoleprogram respektive yrkesutbildningsprogram. De syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det sker främst genom olika former av övningar där eleverna tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i olika frågor.

Materialet är kostnadsfritt och kan laddas ner i pdf-format från www.mucf.se.